સેરેના વિલિયમ્સ એ રેડિટના સહ-સંસ્થાપક એલિક્સિસ ઓહાનિયન સાથે કરી સગાઈ Featured

Saturday, 31 December 2016 20:38 Written by  Published in રમતગમત Read 210 times

ટેનીસ જગતની સૌથી કામિયાબ ખેલાડીઓમાં નામના મેળવનાર સેરેના વિલિયમ્સે

વર્ષના અંતમાં પોતાની સગાઈ કરી લીધી હોવાની માહિતી આપી છે. પૂર્વ નંબર વન ખેલાડી

સેરેના વિલિયમ્સે રેડિટના સહ-સંસ્થાપક એલિક્સિસ ઓહાનિયનની સાથે સગાઈ કરી લીધી છે.

Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.