ઢોલીડા ઢોલ રે વગાડ મારે હીંચ લેવી છે....

આજકાલના અર્વાચીન ગરબામાં પણ એક ગ્રૂપે રજવાડી સ્ટાઈલમાં સાફા બાંધીને અલગ જ રાસ રજૂ કર્યો હતો