અમદાવાદમાં ફરી એક વખત સફાઈ કામદારોએ હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું

અમદાવાદમાં ફરી એક વખત સફાઈ કામદારોએ હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે. સફાઈ કર્મીઓએ વારસદારોને નોકરી આપવાથી લઈ કાયમી કરવા જેવી વિવિધ પડતર માંગણી ન સંતોષાતા અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ શરૂ કરી છે. આ હડતાલમાં લગભગ 12 હજાર સફાઈ કામદારો જોડાયા છે. તેઓ સરસપુર ખાતે એકત્ર થયા છે. આ હડતાલને કારણે શહેરમાં ગંદકીના ગંજ ખડકાયા છે. જેને કારણે શહેરમાં રોગચાળો ફાટી નીકળવાની સંભાવના છે.