ધ એક્સિડેન્ટલ પ્રાઈમ મિનિસ્ટર ફિલ્મ રિલીઝ થતા કોલકતાના સિનેમા ગૃહની બહાર કૉંગ્રેસનો વિરોધ

ધ એક્સિડેન્ટલ પ્રાઈમ મિનિસ્ટર ફિલ્મ રિલીઝ થતા કોલકતાના સિનેમા ગૃહની બહાર કૉંગ્રેસનો વિરોધ