નહીં મેલું રે...તારા ફળિયામાં પગ નહીં મેલું...

નવરાત્રિના આઠમાં નોરતમાં ખેલૈયાઓનો મિઝાજ જ કઈક અલગ જ હતો. નવલી નવરાત્રીમાં આઠમે નોરતે ખેલૈયાઓએ મોડી રાત સુધી ગરબે રમ્યા હતાં.