તારા વિના શ્યામ મને એકલડુ લાગે...

ટ્રેડિશનલ અને વેસ્ટર્ન ડ્રેસમાં અવનવા ગીતો પર અલગ-અલગ પ્રકારના સ્ટેપ્સ ડાન્સ કર્યા હતા.