દિવાળી એટલે જ પ્રકાશનું પર્વ…! જ્યોત થી જ્યોત જલાવીને વિશ્વમાં પ્રેમનો પ્રકાશ પાથરવા-પ્રસરાવવાનું પર્વ.

0
500

PHOTO STORY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here