ખેલૈયાઓ વિવિધ ગ્રુપ દ્વારા ગરબાના ગ્રાઉન્ડમાં વિવિધ કરતબો પણ દેખાડવામાં

ખેલૈયાઓ વિવિધ ગ્રુપ દ્વારા ગરબાના ગ્રાઉન્ડમાં વિવિધ કરતબો પણ દેખાડવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે ભૂલકાઓ પણ ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે ગરબા રમતા જોવા મળ્યા હતા.